SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Erkek Arap tayı açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 10.10.2017 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir.

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. Karacabey/BURSA

Tel    :  0224 689 64 75

Faks  :  0224 689 64 96

İlan olunur.