TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRKaresi Belediye Başkanlığı

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRKaresi Belediye BaşkanlığıMülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

Adı                                         :  KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                                     :  Eskikuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No: 5    10100   Karesi / BALIKESİR

Telefon numarası                    :  0 266 - 243 0400 - 5001

Faks numarası                        :  0 266 - 241 6801

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı

b) Yeri                                    :  Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu (7. Kat)

b) Tarihi ve Saati                    :  Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Belgesi,

c) İhale Dokümanının satın alındığını gösterir belge

d) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

e) İkametgâh İlmühaberi,

f) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ı) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

i) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

5 - İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6 - İhale şartnamesi Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 100 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

7 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 05/10/2017 Perşembe günü saat 13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

NOT: Gayrimenkullere ait bedeller tamamı peşin olarak veya %50’ sini Peşin, kalan 30 günlük vadelerle 3 taksit halinde Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN noluT.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bedelin veya bedellerinin tamamı ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

8 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale Sıra No

İhale Tarihi

İhale Saati

Mahalle

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Geçici Teminat Tutarı (TL)

Satış Rayiç Değeri (TL)

 
 

1

05.10.2017

14:00

2. Kayabey

Arsa

22O-I/22O-IV

8746

1

2.475,59

Tam

İmarlı

60.000,00

2.000.000,00

 

2

05.10.2017

14:30

Paşaalanı

Arsa

20MI-21MIV

8736

1

1.527,81

Tam

İmarlı

75.000,00

2.500.000,00

 

3

05.10.2017

15:00

Atatürk

Arsa

84

1503

281

1.220,77

Tam

İmarlı

60.000,00

2.000.000,00

 

 

İlan olunur.