AFYON VE ÇORUM ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

AFYON VE ÇORUM ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRİhale kayıt no                                                :  2017/465612

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Mithatpaşa Cad. No. 14   06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                                        Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı                      :  Afyon Şeker Fabrikası için 3 (üç) adet ve Çorum Şeker Fabrikası için 5 (beş) adet olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet Tam Otomatik Kesikli Tip Kristal Şeker Santrifüjü (Panosu, Elektrik Motoru, Frekans Konverteri ve Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Makine-Tesis, Elektrik, Mekanik, İnşaat, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple)

b) Teslim yeri                                               :  Yerli isteklilerde Afyon ve Çorum Şeker Fabrikaları teslimi, yabancı isteklilerde CPT Ankara teslimi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale) tarihi ve saati      :  18 Ekim 2017 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Harici Satınalma Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir / Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.