YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR

YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIRİhale kayıt no                                :  2017/465344

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No. 14   06100  Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Yaş Pancar Posası Paketleme Makinalarında kullanılmak üzere, teknik özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen, 16.600 adet-rulo Streç Film (750 mm x 1.500 m - 25 mikron, beyaz renk) ve 2.000 adet-rulo Balya Filesi (1.250 mm x 3.000 m) alımı işi.

b) Teslim yeri                               :  Yurtiçi teslim tekliflerde; Afyon, Ağrı, Ankara, Bor, Ereğli, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Muş, Turhal Şeker Fabrikaları ve Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı teslimi, yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara teslimi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                             :  04 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.