HEK MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLANI

HEK MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLANI4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK durumdaki malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

 

a) Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

a) Adresi

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

0 312 462 39 58 – Fax : 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi

---

2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

HEK durumdaki 773 kalem malzeme

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı)

Mübadelesi yapılacak HEK durumdaki malzemelerle ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

1 - 1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt

2 - 1 Adet Volkswagen Caddy 2.0 TDI Scr Bmt 102 HP Trendline marka manuel beyaz Kombi taşıt

3 - 1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Advance MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt

Durumu ve özellikleri

Taşıtlar 2017 model ve kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri

1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt, 1 AdetVolkswagen Caddy 2.0 TDI Scr Bmt 102 HP Trendline marka manuel beyaz Kombi taşıt ve1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Advance MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt EmniyetGenel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Selimiye Cad. No:17 06540 Çankaya/ANKARA adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri

Mübadele karşılığı verilecek 773 kalem malzeme Emniyet Genel Müdürlüğü HaberleşmeDairesi Başkanlığının Çaldağı Telsiz Role İstasyonu (Keklik Pınarı Mahallesi 878. Sok. Dikmen-Çankaya/ ANKARA) adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati

02/10/2017 günü saat 15:00

7 - Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel

260.000,00 TL (İki yüz altmış bin TL)

8 - İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli

280.041,41 TL (İki yüz seksen bin kırk bir TL kırk bir KRŞ)

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az (en az 8.402,00 TL) olmamak üzere bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 30,00-TL (otuz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 02/10/2017 günü saat 15:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06540 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK durumdaki 773 kalem malzeme Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığının Çaldağı Telsiz Role İstasyonu (Keklik Pınarı Mahallesi 878. Sok. Dikmen-Çankaya/ANKARA) adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.