HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRAçık ocakta bulunan su tulumbalarının 23 işçi ile 1 yıl çalıştırılması hizmet alımı işidir. Açık İhale Usulü ile (Kapalı Zarf) ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/460802

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi No: 106   ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 286 - 416 2001

                                                  Faks: 0 286 - 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 23 işçi ile 1 yıl çalıştırılması hizmet alımı işidir.

b) İşin süresi: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  12.10.2017 Perşembe günü Saat 15:00

d) Dosya no                            :  2017-11/KÇLİ-SU TULUMBALARI

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 130,00 TL (posta yoluyla 140 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 12/10/2017 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.