TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRSıra No

Taşınmaz No

Köy/Mah.

Ada

Parsel

Y. Ölçüm (m²)

Haz. His.

Vasfı

Fiili Durumu

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

13010104215

BeşminareMahallesi

812

4

9.151,84

Tam

Ham Toprak

Üzerinde 1 adet 2 katlı ev, 1 adet süs havuzu,  1 adet tandırlık ve muhtelif sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın üzerindeki yapılar 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında kalmaktadır.

A-5 Konut Alanı

2.146.000,00 (Muhdesatdahil)

429.200,00

29.09.2017

09:00

 

1 - Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini,  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2017) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve bitlisdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.