ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİRANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (4.745 da, 6 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (1.232 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (1.694 da, 3 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.268 da 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 8.939 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 13 parti halinde kiraya verilecektir.

2 - İhale, 28/12/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 04/01/2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait detaylar: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/ilan.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20161215-3.htm

5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

İhale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

6 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 28/12/2016 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir. 

7 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

8 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ :     Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80   Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.

10994/1-1