TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN-ESKİŞEHİR ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİ İÇİN OTOMATİK GERGİ CİHAZI ALIM İŞİ (MAL ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN-ESKİŞEHİR ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİ İÇİN OTOMATİK GERGİ CİHAZI ALIM İŞİ (MAL ALIMI) İHALE EDİLECEKTİRİhale Kayıt No                           :  2017/448721

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 0515 / Dahili:8781 - Fax: 0 312 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  huseyinbal@tcdd.gov.tr

İhale konusu hizmetin adı ve süresi:

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN-ESKİŞEHİR ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİ İÇİN OTOMATİK GERGİ CİHAZI ALIM İŞİ (MAL ALIMI)

(Teslim Süresi: 100 (YÜZ) gündür)

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - İhalenin Saati: 10/10/2017 Salı günü, saat: 10.00

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/10/2017 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 500,00-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.