MUHTELİF YERLER TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETMECİLİĞİ; 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35/A MADDESİ GEREĞİNCE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE 25 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

MUHTELİF YERLER TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETMECİLİĞİ; 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35/A MADDESİ GEREĞİNCE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE 25 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIRMUHTELİF YERLER TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETMECİLİĞİ; 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35/A MADDESİ GEREĞİNCE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE 25 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1. İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesinde 168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10823,59 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan;

• 687,00 m² yüzölçümlü tek katlı binanın Kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde restoran olarak tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, yenilenecek restoranın her iki tarafında bulunan, ekli vaziyet planında gösterilen toplam 955 m² ( 370 m² + 585 m²) yüzölçümlü açık alan,

• 153 araçlık otopark,

• Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 226 ada 12 nolu parselde bulunan, tapu kaydının beyanlar hanesinde “Üzerindeki Kargir Lokanta ve Kahvehane Ordu Büyükşehir Belediyesine aittir” belirtmesi yer alan taşınmaz üzerinde 194 m² Restoranın, 39 m² Kalorifer Dairesi ve Pide Fırınının, 41 m² Üstü Çatı, Yanları Açık Bölümün, 82 m² Restoran ve 330 m² İskele Alanının kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde tadilatı, tamiratı, yenilenmesi ve güçlendirilmesi işi karşılığında,

Söz konusu yerlerin turistik tesis olarak işletmeciliği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                         :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks       :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati            :  30/12/2016 Cuma günü Saat:14:00

2.7. İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu kiraya verilecek taşınmazların işletmeciliğinin, yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 600.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 15.000.000,00 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 25 tahmini yıllık kira bedelinin %3’ü olan 450.000,00 TL'dir.

4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A. Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 11- 14- 15- 16- 17- 18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 12. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. 13. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 14. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 15. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 16. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 17. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 18. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b. İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

B. Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10- 13- 14- 15- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 11. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli sureti. 12. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 13. İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge 14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 15. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

18. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

b. İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat: 15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

11029/1-1