MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad.    No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

41 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

408298

2017 - 1535

12.09.2017 - 15.00

120 Gün

           

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

2 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/MANİSA adresinde görülebilir ve 60.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

5 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

6 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

7 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.