TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIR1 - Ardahan/Merkez Kaptanpaşa Mahallesi, Hamam Caddesi No: 26’da bulunan AVM’deki Mülkiyeti Ardahan Belediyesine ait aşağıda bilgileri yazılı düğün salonu ihale ile satılacaktır; İhale 24/08/2017 Perşembe günü saat 14:00’da Kaptanpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi No: 27 Merkez/ARDAHAN adresindeki Belediye Meclis Toplantı Salonunda (3. Kat) Encümen huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

 

S. No

Mahalle

Mevkii

Ada No

Parsel No

m2

Kat

Bağ. Böl.

Blok

Niteliği

Rayiç Bedeli (TL/m2)

Muhammen Bedeli TL.

(KDV hariç)

Geçici Tem. Bedeli TL.

Şartname Bedeli

1

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

1006,41

2. Bodrum

1

A

Düğün Salonu

2.250,00

2.264.422,50 TL.

67.932,68 TL.

500,00 TL.

 

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat ve şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat ve şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 23/08/2017 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Yazı İşler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.