TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRÇınarcık Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 31/07/2017 Tarih ve 2017/172 Sayılı kararı gereğince, 15 adet Ticari taksi plakası 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

MADDE 2 - İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

 

TİCARİ TAKSİ PLAKASI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

2 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

3 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

4 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

5 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

6 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

7 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

8 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

9 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

12:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

10 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

11 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

12 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

13 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

14 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

15:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

15 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

15:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

 

MADDE 3 - İhaleler 24.08.2017 Perşembe günü saat:10:00’dan itibaren Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No: 5-Çınarcık adresinde, Belediye Encümeni tarafından Çınarcık Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE 4 - Şartname ve ekleri Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Biriminde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 50,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgesi (Taksi plakaları ihalesine katılmak isteyenlerin Yalova İli sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranır.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

e) Ehliyet Fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır)

f) Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

g) İhaleye katılacak gerçek kişinin Çınarcık Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Vergi Dairesi Mükellefiyet kaydı

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

i) Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

j) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak.(Şoförler Odası Kaydı)

MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 23.08.2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Gelir Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir