1 ADET ÜNİVERSAL METAL MALZEME ÇEKME VE BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

1 ADET ÜNİVERSAL METAL MALZEME ÇEKME VE BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR1 - İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE SÜRESİ:

Kentimizdeki tüm tıbbi atıkların, 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilerek, tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 15 yıllık süreçte 180 (Yüz Seksen) ay süre için; aylık kira bedeli üzerinden idareye verilecek, aylık %15 (Yüzde Onbeş) ciro payının artırımı şeklinde Erzincan Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a Kapalı Teklif artırma Usulü ile yapılacaktır.

Tesisin kurulacağı alan; Erzincan İli, Çağlayan yolu 7. Km bey bağı mah. 371 ada 2 parselde bulunan Erzincan Belediyesine ait 1000 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

2 - İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartname ve ekleri; Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale Belediye Encümenince 22.08.2017 Salı günü ve saat 10:30’da ERZİNCAN BELEDİYESİ Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler Tekliflerini, aylık cirodan verilecek % oran bedeli üzerinden geçerli en yüksek aylık ciro % oran bedeli teklifini veren isteklinin teklifinin altında olmamak üzere; oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi isteklilerden yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Tahmin edilen bedel:

Yatırım maliyeti 1.589.666,64-TL (Bir Milyon Beş Yüz Seksen Dokuz Bin Altı Yüz Altmış Altı Türk Lirası Altmış Dört Kuruş)

15 Yıl (180 Ay) tahmini kira bedeli: 180.000,00- TL (Yüz Seksen Bin Türk lirasıdır.)

1.589.666,64 TL + 180.000,00 TL = 1.769.666,64 TL (Bir Milyon Yedi Yüz Altmış Dokuz Bin Altı Yüz Altmış Altı Türk Lirası Altmış Dört Kuruş dur.)

Geçici Teminat Miktarı:

Yatırım maliyeti ile 15 yıllık tahmini kira bedeli toplamının % 3 ü oranında alınacaktır.

1.769.666,64 TL X 0.03 = 53.090,00 TL (Elli Üç Bin Doksan Türk Lirasıdır.)

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

5.1. Yasal ikametgâh olması,

5.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

5.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).

5.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6. Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

5.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

5.11. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen cihazların, üretici ISO 9001:2008 ve 14001:2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmış olması gerekir. İstekli kendine ait Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ihale teklif zarfında teklifle beraber sunmak zorundadır. Yüklenici, üretici firmanın tıbbi atık sterilizasyon cihazları ürettiğini belgelendirecek ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 kalite belgesi, CE belgesi ve kapasite raporunu ise işe başlamadan önce idareye sunacaktır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %25’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini %25’i yüklenicinin uygulama projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır.

5.13. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

5.14. İsteklinin teknik şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

5.15. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

5.16. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

5.17. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

6 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 10:00 a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale servisine verilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale servisine verilen teklifler geri alınamaz. Saat ayarında posta, telgraf, telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.