TESİS YAPIM VE İŞLETLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TESİS YAPIM VE İŞLETLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR1 - Belediyemizce tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı verilecektir.

2 - Söz konusu ihale, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mh. 4153 ada, 1 parselde kayıtlı 2.587,00-m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine 29 (yirmidokuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle tesis yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (1 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 29 (yirmidokuz) yıldır.

4 - İhale 23.08.2017 Çarşamba günü saat 15:30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekliler tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

g) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

h) Şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan teklif mektubu.

ı) İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. (Yer görme belgesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tanzim edilecektir.)

i) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

j) İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

k) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi vermesi.

l) Bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli Anonim Şirket Kurma Taahhütnamesini vermesi,

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.

n) İsteklilerin ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.

1) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı itibari yatırım maliyetinin en az %50’i oranında bir üst yapı işine ilişkin iş bitirme belgesi,

2) İsteklilerin itibari yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya serbest mevduatını gösterir banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (o) fıkrasında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 - Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde sabıka kaydı tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri için ayrı ayrı verilecektir.)

8 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

9 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar, İdari Şartnamede belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler ile idari şartnamenin 14’ncü maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

10 - Muhammen Bedeli yıllık 270.000,00-TL + KDV’dir.

11 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 12.523.025,60-TL’dır

12 - Bu işin Geçici Teminatı 383.790,77-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

13 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

15 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

16 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İlan olunur.