TAŞINMAZ SÜRELİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

TAŞINMAZ SÜRELİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİRMülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle 92 Ada 11 nolu parselde kayıtlı bulunan Bodrum + 7 Katlı 4.950 m2 kullanım alanına sahip bina tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 25.07.2017 Salı günü saat 10'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01- Kanuni İkametgah Belgesi,

02- Adres Beyannamesi,

03- Nüfus Cüzdanı Örneği,

04- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

05- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01- Vergi Levhası

02- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03- Ticaret Sicil Belgesi,

04- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak

Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

4 - Söz konusu binanın aylık kira bedeli, kiralama süresi ve kiralama şartlarını gösterir listesi şartname ve eklerinde görülebilecektir.

İlan olunur.