TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN OTOMATİK BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTLERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN OTOMATİK BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTLERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN OTOMATİK BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTLERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/534017

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği 

 internet adresi                           :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın 

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Otomatik Bariyerli Hemzemin Geçitlere Yedek Malzeme Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.12.2016 Pazartesi Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10909/1-1