EÜAŞ KEBAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KİĞI HES'İN 1 (BİR) YILLIK 25 KİŞİ İLE GÜVENLİK HARİÇ SANTRAL İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ KEBAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KİĞI HES'İN 1 (BİR) YILLIK 25 KİŞİ İLE GÜVENLİK HARİÇ SANTRAL İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİREÜAŞ Keban Hes İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kiğı Hes'in 1 (bir) Yıllık 25 Kişi İle Güvenlik Hariç Santral İşlettirilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3g) maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/327943

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü 23701 KEBAN/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası         :  4245712024 - 4245712082

c) Elektronik Posta Adresi            :  kebanhes@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  Keban Hes İşletme Müdürlüğü Ticaret servisi

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Keban Hes İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı Hes'in Toplam 25 Personel ile 1 yıl (365 takvim günü) süreli güvenlik hariç, bakım, onarım ve santral işlettirilmesi hizmet işi alımı

                                                         Ayrıntılı bilgiye Keban HES İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                          :  EÜAŞ Keban Hes İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı Hes/ELAZIĞ

c) Süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Keban Hes İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                           :  14.07.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1 - Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından (türbin, genaratör, kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını yapmış olmak,

2 - İşletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş olduğu, dair iş bitirme belgesi veya

3 - EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansına haiz olduklarına ait belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekir.

4 - İş Deneyim Belgesi: Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere benzer işlerde sayılan işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1) Hidroelektrik Santralleri veya Termik Santrallerin birinde, İşletme ve bakım, onarım hizmetlerini yapmış olmak. (Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin (7.1.h.) bendinde açıklanmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Keban Hes İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Keban Hes İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.