TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR1 - Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas İli, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin Mahallesi, Kümbet Mevkiinde bulunan tapuda 47 pafta, 508 ada, 5 parsel nolu, arsa alanı: 11.017,69 m² taşınmaz ile 47 pafta, 508 ada, 94 nolu, arsa alanı: 2.915,71 m2 taşınmaz kapalı zarf ve açık artırma usulü ile birlikte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 5 58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 14 35’dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale dokümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya 100,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale şartnamesinde belirtilen 450.000,00 TL’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), tebligat için adres beyanı, gerçek kişilerde ikametgah belgesi, tüzel kişilerde ise 2017 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri, her sayfası imzalı şartname ve sözleşme tasarısı ile ihale dokümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

7 - Taşınmazların satışı ile ilgili ihale 22.08.2017 (Salı günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmazların muhammen bedeli toplam vergiler hariç 15.000.000,00 TL olup, satış işlemi KDV’den muaftır. Geçici teminat miktarı 450.000,00 TL’dir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.