MÜBADELE İLANI

MÜBADELE İLANIEkonomik ömrünü doldurmuş (27) adet muhtelif marka ve model HEK taşıt ile (2) adet motosiklet, 4645 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca İdarece hazırlanan Teknik Şartnamede ayrıntıları belirtilen (6) adet Peugeot Partner Tepee 1.6 HDİ 92 HP Active ve (1) adet Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP araç, (25) adet ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adı ve Adresi                                 :  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 222 310 31 77 - Fax: 0 222 310 31 77

c) Elektronik posta adresi                    :  lojistik@eskisehir.pol.tr

2 - Mübadele Konusu Taşıtların:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ekonomik ömrünü doldurmuş (27) adet muhtelif marka ve model HEK durumundaki taşıt, (2) adet motosiklet

b) Durum ve Özellikleri                      :  Mübadelede verilecek taşıt, mal ve malzeme;

                                                               27 adet taşıtın;

                                                               1- (11) adet Ford Connect 90 PS dizel

                                                               2- (6) adet Toyoto Corolla marka binek araç benzinli

                                                               3- (2) adet Keeway focus sıkıtur 150 cc. tipi HEK durumda motositlet

                                                               4- (1) adet Opel Astra marka 1600 cc. binek oto benzinli

                                                               5- (3) adet Renault Clio 1600 cc. benzinli

                                                               6- (1) adet Renault Megane benzinli

                                                               7- (4) adet Hyundai 1.6 cc. benzinli araç,

                                                               8- (1) adet Hyundai Kamyonet panelvan tipi uzun şasi dizel araç,

                                                               - Araçlar Marka olarak (4)’i Renault grubu, (11)’i Ford grubu, (2)’i Keeway,

                                                               (6) adet Toyoto grubu, (1) adet Opel grubu, (5) adet Hyundai grubudur.

                                                               - Bunun yanında taşıtların (3) adet 2001, (1) adet 2002, (1) adet 2003, (1) adet 2004, (12) adet 2005, (1) adet 2006, (1) adet 2007, (5) adet 2008, (3) adet 2009 modeldir.

                                                               - Bu taşıtların tamamı Ekonomik Ömrünü doldurmuş, yürüyen araçlardır.

3 - Alınacak Taşıtların ve Oto

     Lastiklerinin Özellikleri                  :  Alınacak taşıtların marka ve modelleri ile oto lastiklerinin özellikleri aşağıdadır.

                                                               a) (6) adet Peugeot Partner Tepee 1.6 HDİ 92 HP Active manüel vites beyaz renkli 2017 model (sıfır) km. araç

                                                               b) (1) adet Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP araç 2017 model (sıfır) Km. beyaz renkli.

                                                               c) (25) adet Lassa marka yazlık 165 60 R 16 c yazlık lassa marka oto lastiği alınacaktır.

4 - Değer Tespit Komisyonunca

     Belirlenen Tahmini Bedel               :  Yukarıda sayılan araçlar için tespit edilen bedel 360.600,00 TL.

5 - İstekliler, Verilecek Mala ait tahmini bedelin en az %6 sı oranında geçici teminat vereceklerdir.

6 - Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.

7 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

                                                               Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358

                                                               Tepebaşı/Eskişehir adresinde yapılacaktır

b) Tarihi ve saati                                 :  12/07/2017 saat: 14.00

8 - a) Mübadele dokümanı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No: 358 Tepebaşı/ESKİŞEHİR Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinde görülebilir.

b) Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında motorlu araçlar Ertuğrulgazi Mahallesi İncesu Sok. No: 30 sayılı yerde bulunan Aksu hizmet binası yerleşkesi içinde görülebilir.

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %6 sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ve imza beyannamesini,

g) Kimlik bilgilerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

9 - Mübadele şartnamesi mevcut olup, Eskişehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 20,00.-TL. tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

12 - Teklifler kapalı zarf içinde 12/07/2017 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu No:358 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

13 - Bu iş için kısmi teklif verilmeyecektir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü olacaktır.

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE ARAÇ VE MALZEME

S. No

Modeli

Cinsi

 

Miktarı (Ad./Kg)

Motor No:

Şase No:

Tahmini Bedel (TL)

Durumu

1

2004

Renault Clio

Binek

1

K9kd055734

Vf1lb07cf30077443

12.000,00

Faal

2

2008

Keeway 150

Minibüs

1

Kw158qm361005612

Tsytej5b16c667523

300

Faal

3

2005

Toyota Corolla

Binek

1

3zz-E234161

Nmtbz28ex0r082261

15.500,00

Faal

4

2008

Keeway 150

Binek

1

Kw158qm361004834

Tsytej5b15c667007

300

Faal

5

2005

Toyota Corolla

Binek

1

Egm2600mot000624

Nmtbz28e30r082909

15.500,00

Faal

6

2001

Opel Astra

Binek

1

Z16xe20r32217

Wolotgf4815012556

12.500,00

Faal

7

2005

Ford Transit Connect

Binek

1

4t87037

Nmoxxttp4t87037

12.500,00

Faal

8

2006

Renault Megane

Binek

1

K4md8r013764

Vf1lm1b0h36278432

15.000,00

Faal

9

2001

Hyundai

Binek

1

G4ecy815194

Nlhch41bp1z017088

10.000,00

Faal

10

2001

Toyota Corolla

Binek

1

Egm2600m0t000298

Nmt53zeb20r008548

13.000,00

Faal

11

2002

Toyota Corolla

Binek

1

Egm2600m0t000134

Nmt53zeb20r010381

13.000,00

Faal

12

2003

Toyota Corolla

Binek

1

Egm2600m0t000291

Nmtbz22e30r018961

13.000,00

Faal

13

2005

Ford Transit Connect

Binek

1

4t86173

Nmotxxttpt4t86173

14.000,00

Faal

14

2005

Ford Transit Connect

Ambulans

1

4t00338

Nmotxxttpt4t00338

14.000,00

Faal

15

2005

Ford Transit Connect

Kamyonet

1

5j26792

Nmouxxttpu5j26792

13.500,00

Faal

16

2005

Ford Transit Connect

Kamyonet

1

4t86168

Nmotxxttpt4t86168

14.000,00

Faal

17

2005

Ford Transit Connect

Kamyonet

1

Hcp5m65028

Nmogxxttpg5m65028

14.000,00

Faal

18

2005

Ford Transit Connect

Minibüs

1

5m67344

Nmogxxttpg5m67344

14.000,00

Faal

19

2005

Ford Transit Connect

Kamyonet

1

5m67333

Nmogxxttpg5m67333

14.000,00

Faal

20

2005

Renault Clio

Binek

1

K7ja700r266743

Vf1lb17c533601681

13.500,00

Faal

21

2005

Toyota Corolla

Binek

1

Egm2600mot000532

Nmtbz28e30r107257

13.500,00

Faal

22

2008

Hyundai

Binek

1

G4ed7t020876

Nlhcn41cp8z083531

13.000,00

Faal

23

2008

Hyundai

Kamyonet

1

D4cb8362936

Kmfwbh7jp8u073843

11.000,00

Faal

24

2009

Hyundai

Binek

1

G4ed8t036291

Nlhcn41cp8z119064

13.000,00

Faal

25

2009

Hyundai

Binek

1

G4ed8t036300

Nlhcn41cp8z119066

13.500,00

Faal

26

2008

Ford Transit Connect

Binek

1

8d74187

Nmogxxttpg8d74187

14.000,00

Faal

27

2010

Ford Transit Connect

Binek

1

9r33852

Nmogxxttpg9r33852

15.000,00

Faal

28

2007

Ford Transit Connect

Binek

1

7l77870

Nm0gxxttpg7l77870

10.000,00

Faal

29

2009

Renault Clio

Binek

1

K4j712r048219

Vf1lbnds541512209

14.000,00

Faal

 

Genel Toplam

360.600,00