İŞ YERLERİ SATILACAKTIR

İŞ YERLERİ SATILACAKTIR1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Rabiaana Mahallesi 9535 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı bulunan 7 adet iş yerlerinin satışı işine ilişkin muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtildiği şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

İŞ YERLERİ - 7 adet

 

Blok No

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm No

Niteliği

Alanı (M2)

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarih/Saat

A-2 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

1

İş Yeri

765

2.300.000,00

69.000,00

11/07/2017- 09:00

A-2 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

2

İş Yeri

804

2.412.000,00

72.360,00

11/07/2017- 09:00

B-3 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

1

İş Yeri

786

2.360.000,00

70.800,00

11/07/2017- 09:00

B-4 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

1

İş Yeri

786

2.360.000,00

70.800,00

11/07/2017- 09:00

D-4 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

1

İş Yeri

786

2.360.000,00

70.800,00

11/07/2017- 09:00

D-5 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

1

İş Yeri

786

2.360.000,00

70.800,00

11/07/2017- 09:00

D-6 BLOK

Bodrum Kat Zemin Kat

1

İş Yeri

786

2.360.000,00

70.800,00

11/07/2017- 09:00

 

2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 10/07/2017 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

A - Kanuni ikametgah belgesi,

B - Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C - Noter tasdikli imza beyannameleri,

D - Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza beyannameleri,

E - Şartnamenin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

F - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

G - Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2017 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

H - Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.