DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANIKristal Şeker Paketleme Tesisi Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Düzeltme İlanı 18.Maddesi “İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu değişiklikler yeniden ve aynı yollarla ilan edilir. Gerektiğinde düzeltme ilanında ihale tarihi yeniden belirlenir.” hükmü gereği aşağıdaki hususlarda düzeltme yapılmasına karar verildiğinden, tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2017/311325

1 - İdaresin,

a) Adresi                                          :  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ ANKARA

b) Telefon numarası ve faks             :  (0 312) 458 55 00 - (0 312) 458 58 16

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı,

a) Resmi gazete tarih ve sayısı         :  22.06.2017 / 30104

b) Düzeltilen Maddeler                    :

2-b maddesi ihale konusu

      malın teslim yeri                         :  Afyon ve Eskişehir Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

3-b maddesi İhalenin

      tarih ve saati                               :  11.07.2017 saat 14:00

6. maddesi Teklifler 11.07.2017 tarihi, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.