2017/2018 YILI KAMPANYA DÖNEMİ KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ İŞİ İLE MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

2017/2018 YILI KAMPANYA DÖNEMİ KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ İŞİ İLE MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRİhale kayıt no                          :  2017/317846

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 yılı kampanyasında Kireç Ocağı tahmil tahliye, temizlik ve Yıkama Teknesi İşi tahmini 120 (± % 20) gün sürecektir. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 10 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 30 kişi (± % 20) çalışacaktır.

                                                  2017/2018 yılı kampanyasında meydan personel hizmetleri işi tahmini kampanya süresi 130 (±%20 ) gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 6 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 18 kişi (± % 20) çalışacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  17.07.2017 Pazartesi günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.