SOĞUTMA KULESİNİN BAKIM, ONARIM VE İYİLEŞTİRMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

SOĞUTMA KULESİNİN BAKIM, ONARIM VE İYİLEŞTİRMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİRFabrikamız meydan sahasında bulunan 2 adet su soğutma kulesinin bakım, onarım ve iyileştirmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/297325

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Sivrihisar Cad. No. 195   Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

c) Elektronik posta adresi             :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Soğutma Kulelerinin bakım, onarım ve iyileştirmesi İşleri.

b) Yapılacağı yer                          :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek Tarihte işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  İşin süresi, işin başlangıcından itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                           :  11.07.2017 Salı günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2- Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.3- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.4- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.5- Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya montaj, demontaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11.07.2017 Salı günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.