KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BÜYÜK KAPLICA İŞLETMESİNİN BAY VE BAYAN KESE HİZMETİ YERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BÜYÜK KAPLICA İŞLETMESİNİN BAY VE BAYAN KESE HİZMETİ YERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRKIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BÜYÜK KAPLICA İŞLETMESİNİN BAY VE BAYAN KESE HİZMETİ YERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca İşletmesinin Bay ve Bayan kese hizmeti yeri işi, Belediye Encümeni’nin 28.11.2016 Tarih ve 262 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale 26.12.2016 tarihinde saat 10.30’da Belediye encümenince toplantı Salonunda yapılacaktır. 

İhalenin Süresi Kira süresi üç yıldır. Süresi sona erdikten sonra Belediye Encümeni kese hizmet yeri kira ihalesini yeniden yapacaktır. Aylık Kese hizmet yeri muhammen bedeli 26.000.TL Geçici Teminatı 28.080.00.TL’dir. Geçici Teminat Bedelini T.C Ziraat Bankası K.Hamam Şubesi nezdinde bulunan geçici teminat hesabına yatırılacaktır. Şartname Bedeli 250.00 TL dir.

İhaleye katılabilmek için 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine aynı kanun ve yönetmelikte belirtilen biçimde teklifte bulunmak geçici teminatı yatırmak şarttır.

A) Gerçek kişiler için 

a) Nüfus Cüzdanı örneği 

b) Tebligat Adresi 

c) İkametgah belgesi 

d) Geçici Teminat ve Şartname bedeli makbuzu 

e) S.G.K’ ya borcu bulmadığına dair S.G.K’ dan alınacak belge 

f) Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge 

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge 

B) Tüzel kişiler için 

a) Şirketin Son yönetimini gösterir Ticari Sicil Gazetesi 

b) Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ve borcu yoktur yazısı 

c) Yetkili olduğuna dair imza sirküsü

d) Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi 

e) İkametgah belgesi 

f) Tebligat adresi 

g) Geçici Teminat ve şartname bedeli makbuzu 

h) Belediyemize ait borcu olmadığına dair belge 

İhaleyi alan müstecir ihaleye konu olan kese hizmet yeri bedelinin - 3 - (üç) aylığını İhale Onaylandıktan sonra peşin yatıracaktır. Kese Hizmet yeri bedelini İhale onayından sonra ilk aydan başlayarak ödeyecektir. 

İlgililere ilan olunur. 

10984/1-1