HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRFabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/315511

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ağrı Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında ± % 20 Toleranslı 2 Ay Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Günlük 33 Kişi,                ± % 20 Toleranslı 10 Ay Kampanya Haricinde (Cumartesi, Pazar Hariç) Günlük 5 Kişi ile Kristal Şeker Tahmil Tahliye işinin yürütülmesi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası

b) İşin Süresi                          :  1 Yıl

c) Tarihi ve saati                     :  11.07.2017 - 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 11.07.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.