MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİRMuhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve / veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/304707

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Cumhuriyet Caddesi   Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası         :  0 356 275 35 30   Pbx.- 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi             :  turhalseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi

                                                         Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                          :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                           :  10/07/2017 Pazartesi günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. (İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez, İhale Sadece yerli isteklilere açıktır.)