HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRFabrikamıza ait yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası süresince periyodik bakımları ile gerekmesi halinde 2017 yılı damgalama işlemlerinin yapılması işidir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/321351

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                   :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamıza ait 33 adet kantarın bakım, onarım ve pancar işleme kampanyasında periyodik kontrollerinin yapılması.

b) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine bağlı kantarlar

c) İşin süresi                                       :  Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 30 günde yapılacaktır. Yaklaşık 100(± %20) gün sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca gerekmesi halinde 2017 yılı damgalama işlemleri yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  11/07/2017 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 11/07/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.