OYUN PARKI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

OYUN PARKI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR1 - Encümen Kayıt No                            :  1661

2 - İşin Konusu                                      :  Florya Sosyal Tesisinde bulunan oyun parkı ile Florya, Avcılar Deniz Köşk, Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde yapılan Organizasyon Hizmetlerinin İşletilmesi İşi

3 - Adres Bilgisi                                     :  1 - Florya İtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı Florya/Bakırköy/İSTANBUL

                                                                  2 - Florya İtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı Florya/Bakırköy/İSTANBUL

                                                                  3 - Avcılar Sahil Denizköşkler Mevkii/Avcılar/ İSTANBUL

                                                                  4 - Gümüşsuyu Mah. Kemerüstü Sokak Beykoz/ İSTANBUL

                                                                  5 - Osmaniye Mah. Çırpıcı Şehir Parkı İçi Bakırköy/İSTANBUL

4 - Mülkiyet Durumu                             :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

5 - Muhammen Bedel                             :  4.239.900.- TL + KDV (3 Yıllık)

6 - Geçici Teminat                                  :  127.197.-TL

7 - İhale Usulü                                       :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İşletme Süresi                                   :  3 Yıl

9 - İhale Tarihi ve Saati                          :  12 Temmuz 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih ve saati: 12 Temmuz 2017 Saat:13:00

10 - İhalenin Yapılacağı Yer:                 :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

11 - İhale şartnamesinin görülebileceği

     veya satın alınabileceği yer                :  İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle İBB İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mh. Akşemsettin Bulv. No: 138 Alibeyköy/Eyüp/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                                  Tel: 0 212 600 95 00   Fax: 0 212 600 95 87

12 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

12.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

12.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),

12.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

12.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.6. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname ekindeki örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

12.9. Faaliyet alanının, taahhüt konusu işin niteliğini (Go-Kart yeri işletmeciliği, çocuk oyun makineleri veya çocuk oyuncakları veya çocuk oyun alanları işletmeciliği) kapsayan hususları tevsik ettiğini gösteren Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odasından alınacak belge. (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir)

12.10. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan alınan Hobi Karting Pisti Lisans Belgesi. (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir)

12.11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (12 Temmuz 2017) en geç saat:13:00’e kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.