TARAKLI TRANSPORT DEMONTAJI, KÜSPE NAKİL BANDI MONTAJI VE 5 ADET KÜSPE BANDI BAKIM - ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TARAKLI TRANSPORT DEMONTAJI, KÜSPE NAKİL BANDI MONTAJI VE 5 ADET KÜSPE BANDI BAKIM - ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRFabrikamız Taraklı Transport Demontajı, Küspe Nakil Bandı Montajı ve 5 Adet Küspe Bandı Bakım - Onarım İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/303723

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/Kastamonu

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       : -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Taraklı Transport Demontajı, Küspe Nakil Bandı Montajı ve 5 Adet Küspe Bandı Bakım - Onarım İşi

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  30 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  13.07.2017, Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.5. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir