HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRFabrikamız Toprak Çamur Havuzunun Temizlenmesi Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2017/311439

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yurtbaşı Beldesi/Elazığ

b) Telefon ve faks numarası   :  424 251 28 75 - 79/424 251 24 14

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Niteliği, türü ve miktarı      :  Elazığ Şeker Fabrikasında mevcut 1 (bir) adet Toprak Çamur Havuzunun Projesinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatın yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaşık 25000 m3 hafriyatın idarenin göstereceği 1200 mt. mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir

a) Yapılacağı yer                     :  Elazığ Şeker Fabrikası

b) İşin süresi                           :  İş yeri teslimine müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Elazığ Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11/07/2017 Salı günü, saat 14:00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 118,00.- TL. Karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine Elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.