2886 SAYILI KANUN UYARINCA TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

2886 SAYILI KANUN UYARINCA TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIRSıra

İli/İlçesi/Mahallesi/Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bodrum/

Konacık Mahallesi/

Açıkkırlar Mevkii

N18C18C4B

-

1918

17.904,89

tam

Arsa

1/1000 ölçekli Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar planında kısmen Fuar alanı Kongre ve Kültür Merkezi alanı, kısmen Belediye Hizmet alanı, kısmen parkta, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.

49.500.000,00

4.950.000,00

20/07/2017

14:00

2

Bodrum/

Çarşı Mahallesi/

Cumhuriyet Caddesi

N18-C-24-B-4-B

769

8

94,36

tam

Avlulu kargir ev

1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı revizyon ve ilave imar planında 3.derece arkeolojik ve kentsel sit alanında kalmakta olup, zemin kat ticaret, üst kat konut alanı olarak ayrılmış, inşaat emsali TAKS:% 60, KAKS:%120 olup, parsel içerisinde tescilli bina bulunmaktadır.

4.500.000,00

450.000,00

21/07/2017

10:00

3

Bodrum/

Konacık mahallesi/

Beylikkırlar Mevkii

N18C18C4D

182

15

1.247,32

tam

Çalılık Kayalık

1/1000 ölçekli Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar planında kısmen konut dışı kentsel çalışma alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.

2.120.500,00

212.050,00

21/07/2017

15:00

4

Bodrum/

Konacık mahallesi/

Beylikkırlar Mevkii

N18c18D3A

168

3

4.154,48

tam

Arsa

1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planında parselin tamamı E:0,40 yoğunluklu Ticaret alanında kalmaktadır.

11.500.000,00

1.150.000,00

27/07/2017

14:00

5

Bodrum/

Yahşi Mahallesi/

Hortma Mevkii

N18C22D2C- N18C22D2C

219

9

64.134,59

tam

Arsa

1/1000 ölçekli Ortakent-Yahşi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında T+K tercihli kullanım alanında kalmaktadır.

55.000.000,00

5.500.000,00

03/08/2017

14:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 2. ve 3. sırada yer alan taşınmaz malların 2886 sayılı Devleti İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle, 1., 4., ve 5. sırada yer alan taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır.

1 - 1., 4. ve 5. sırada yer alan ihaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, diğer ihaleler ise yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile faaliyet belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan 1., 4., ve 5. sırada yer alan taşınmaz mallar ile ilgili teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.

5 - 5. sırada yer alan ihaleye konu taşınmazın tapu kaydında 04/09/1995 tarihli ve 5450 yevmiye no.su ile Bakanlar Kurulu kararı uyarınca askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içerisinde bulunduğuna ilişkin şerh bulunmakta olup, Milli Savunma Bakanlığı (İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı) tarafından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılmaması ve kiralanmaması kaydıyla satışında askeri açıdan sakınca olmadığı bildirilmiştir.

6 - İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Taşınmaz mal satış ihalesi sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin: 0 (252) 316 75 25)

İlan olunur.