TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRAşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi gereğince 12/07/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

 

S.No

Taşınmaz Mevkii

Pafta

Taşınmaz Alanı (M²)

Hisse Oranı

Niteliği İmar Durumu

Tahmini Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarih ve Saati

Ada

Parsel

1

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

1

291

4

11.000,00

Tam

Arsa K1 10 Kat Konut Alanı

  7.918.500,00

   791.850,00

12.07.2017 Saat 15:10

2

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

2085

4

10.572,84

Tam

Arsa TİCK2 Ticaret+ Konut Alanı

14.253.300,00

1.425.330,00

12.07.2017 Saat 15:30

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a) Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

b) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c) Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d) İhale şartname ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) ve dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e) Tebligat için adres beyanı,

f) Yer görme belgesi

g) İhale muhammen bedelinin % 10’u tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

h) Şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu.

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;

a) 2017 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair onaylı belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c) Özel Hukuk Tüzel Kişileri veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g, h bentlerinde istenilen belgeleri,

d) İhaleye katılacak olanların % 10 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 14:30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim: 0 328 814 11 70 Dahili: 2961 - 3002 - 3015 dan bilgi alınabilir.

İlan olunur.