KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE EDİLECEKTİR

KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE EDİLECEKTİR4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca (26) adet muhtelif marka ve modelde ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ile (228) kalem hurda malzemenin (4) adet hafif ticari taşıt ve (3) adet otomobil ile mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                           :  Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası          :  0 446 230 19 85 / 0 446 214 44 70

ç) Elektronik posta adresi             :  erzincanlojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu İdare

     Tarafından Verilecek Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif marka ve modelde taşıt (26 adet) ve Hurda malzeme (228 kalem)

Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

 

Sıra

Model

Marka

Motor Hacmi

Motor Gücü

Km'si

Aracın Faal Olup Olmadığı ve Durumu

1

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, ağır hasar kaydı var, motor arızası var

2

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var

3

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var

4

2006

Honda Varedero Motosiklet

996 cc

-

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var

5

2006

Fiat Doblo

1248 cc

55 kw

260.024

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

6

2006

Fiat Doblo

1910 cc

105 bg

315.368

Faal, ağır hasar kaydı var, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

7

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

261.113

Gayrıfaal, turbo, Enjektör ve Pompa arızası mevcut

8

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

283.500

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var

9

2007

Ford Connect

1753 cc

90 bg

346.550

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var

10

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

318.464

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var

11

2010

Ford Connect

1753 cc

66 kw

409.011

Gayrıfaal, Turbo, Enjektör, Pompa ve şanzıman arızası var

12

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

309.449

Gayrıfaal, Motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

13

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

332.000

Gayrıfaal, Motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

14

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

296.577

Gayrıfaal, Turbo, Enjektör, Pompa ve şanzıman arızası var

15

2012

Ford Connect

1753 cc

66 kw

282.027

Gayrıfaal, Aracın hasar kaydı var, Turbo, Enjektör, Pompa arızası ve döşemelerde yırtık mevcut

16

1999

Ford Transit

2496 cc

51,4 kw

213.557

Gayrıfaal, diferansiyel arızası var, döşemeler yırtık, boyada çürümeler var

17

2007

Renault Clio

1390 cc

75 bg

179.943

Faal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

18

2007

Renault Clio

1390 cc

75 bg

130.925

Gayrıfaal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

19

2008

Renault Clio

1390 cc

75 bg

268.000

Faal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

20

1999

Renault 19 Europa

1565 cc

58,8 kw

132.105

Faal, hasar kaydı var, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

21

2013

Renault Kango

1461 cc

66 kw

-

Gayrıfaal, komple yanmış durumda

22

2004

Renault Megane

1598 cc

83 kw

202.500

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor

23

2005

Renault Megane

1598 cc

115 bg

152.200

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor

24

2009

Renault Megane

1598 cc

82 kw

113.632

Faal, motor rektifiye istiyor

25

2009

Renault Megane

1598 cc

82 kw

  95.550

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor

26

2003

Toyota Corolla

1598 cc

81 kw

384.809

Faal, motor rektifiye istiyor

27

Mübadele dosyasında detayı açıklanan 228 kalem kullanılmış mal ve malzeme hurdası

 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                          :  Taşıt FİAT DOBLO CARGO MAXİ PLUS 1.6 M. Jet 105 HP (2) adet, FİAT DOBLO 1.6 M. Jet 105HP Easy (2) adet ve FİAT EGEA 1.3 M. Jet 95 HP Easy Otomobil (3) adet marka taşıt

Durumu ve özellikleri

4 - İdare Tarafından Alınacak

     Malın/Malların Teslim Etme yeri             :  1 - Mübadelede teklif edilen Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN Adresine teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek

     Malın/Malların Teslim Alma yeri            :  2 - Mübadele karşılığı verilecek taşıt ve hurdalar eski Polis Meslek Yüksekokulu Adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin:

a) Yapılacağı yer                                           :  Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kütüphane Salonu

b) Tarihi ve saati                                           :  10/07/2017 Pazartesi Saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından

     Belirlenen Tahmini Bedel                        :  361.060,00 - TL

8 - İdare Tarafından Alınacak

     Malın/Malların Tahmini Bedeli                :  393.000,00 - TL

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az yüzde üçünden) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 10,00 TL (On Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 10/07/2017 günü saat: 14.00’a kadar Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan eski Polis Meslek Yüksekokulu adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.