GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 05.07.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedelleri; 1, 2, 9, 10 ve 11 inci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde, 3, 5 ve 6 ncı sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.(T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Ortak girilmesi halinde)

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S. N.

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. Böl.

Blok

Niteliği

Muhammen Bedel TL

Geçici Tem. Bedeli TL

1

H.Yusuf Mescit

30801

3

30.873,28

Tam

-

-

-

Arsa

16.980.000,00

509.400,00

2

H.Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

Tam

-

-

-

Arsa

19.350.000,00

580.500,00

3

Fevzi Çakmak

16299

1

4.164,97

Tam

-

-

-

Arsa

  4.165.000,00

124.950,00

5

Tatlıcak

5759

89

33.160,92

Tam

-

-

-

Arsa

  4.975.000,00

149.250,00

6

Mezbaha (Fetih)

31274

3

8.208,11

Tam

-

-

-

Arsa

  5.196.000,00

155.880,00

9

Hacıyusuf Mescit

33376

1

64.847,99

Tam

-

-

-

Arsa

36.965.000,00

1.108.950,00

10

Hacıyusuf Mescit

33377

1

75.969,49

Tam

-

-

--

Arsa

41.785.000,00

1.253.550,00

11

Hacıyusuf Mescit

33378

1

48.423,85

Tam

-

-

-

Arsa

20.340.000,00

610.200,00