PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIRFabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/304458

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  424 251 2875 - 79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi      :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti (±%20 toleranslı) 24 kişi ile (2520 yevmiye) Ulusal Bayram ve Genel Tatil yevmiye toplamı 36’dır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  (±% 20 toleranslı) 105 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                       :  07.07.2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.