KİREÇ OCAĞI TAHMİL/TAHLİYE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KİREÇ OCAĞI TAHMİL/TAHLİYE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRFabrikamızın 2017/2018 Kampanya Dönemi KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK Hizmeti 4734 Sayılı kanunun 3g maddesi esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/304280

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  424 251 2875 - 79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi      :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 Kampanya döneminde (± % 20 toleranslı) 110 gün süreli 12 kişi ile (1320 yevmiye) KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK hizmeti işlerinin yapılmasıdır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri 18 yevmiye.

b) Yapılacağı Yer                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihi itibariyle işe (± % 20 toleranslı) 110 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                       :  06/07/2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.