HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRHİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İLE DENİZ YÜZEY TEMİZLİĞİ HİZMETİ İŞİ, 10 yıl süre ile, Yüklenicinin elde ettiği ciro bedeli yüzdesi (minimum %1) üzerinden yarışmak suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile, 28/12/2016 Çarşamba günü saat 10:36’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir.

2 - İşin; Tahmin Edilen Ciro Bedeli (yıllık) 7.156.506,10 Türk Lirası, %3 Geçici Teminatı 214.695,18.- TL dir.

3 - İşin Yapılacağı Yer; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz yetki alanı ile Kocaeli ili sınırları içerisindeki alıcı ortamlardır.

4 - İhale dokümanları KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görülebilir, 1.000,00.- TL (BinTürkLirası) bedel karşılığı satın alınabilir,

5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) İmza sirküleri,

d) Vekâleten katılımda Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

g) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

h) KBB’ye “Borcu yoktur” belgesi,

i) Geçici teminata ilişkin belgeler,

j) İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

1) Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile en az iki yıl süre ile Atık Kabul Tesisi işlettiğine dair belge,

2) En az iki yıl Atık Alma Gemisi ile gemilerden atık alma hizmeti vermiş olması gerekmektedir. (Atık Alma Gemisi Lisans Belgesinde “İşletici”si olmak zorundadır.)

6 - Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C Konsolosluklarınca veya Dış İşleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve ibrazı gerekir.

7 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30’a kadar (Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi NCITY Yanı K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Kat) adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

10934/1-1