TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden

Müdürlüğümüzce 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 13.000 ton Paketli Çayın (%20 artar veya %20 azalır opsiyonlu) Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri gereği Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi                       :  Kirazlık Mah. Sahil 1 Sokak No: 31   55330 Kutlukent/ Takkeköy/SAMSUN

b) Telefon ve Faks no   :  0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09

2 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer          :  ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN

b) Tarihi ve Saati           :  23/12/2016 günü saat 10:00’de teklifler açılacaktır.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İhale dosyasında mevcut olup, İhale dokümanı ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 (elli) TL karşılığında temin edilebilir. Tekliflerin ve teminatın 23/12/2016 günü saat 10:00’a kadar ÇAYKUR Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

4 - Yüklenici firma son 5 (beş) yılda ihale bedelinin %70’i kadar Kamu ve özel sektörden alacağı tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taşımacılığı ve lojistik destek ve/veya benzeri işlerle ilgili iş bitirme belgesi verecektir.

5 - Teklifler, şartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı kalmak zorundadır.

6 - Geçici teminat miktarı, tahmin edilen bedelin, tahmin edilen bedel yoksa KDV hariç firma teklif tutarının % 3’üdür.

7 - İhale üzerinde kalan firmadan sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan mal tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

8 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV Teşekkülümüzce firmaya ödenecektir.

9 - Yüklenici firma işin yeniden ihalesi için talepte de bulunamayacaktır. Ayrıca sözleşme süresi içerisinde asgari ücrette meydana gelecek değişimler için (Değişimlerin Devletçe İşverene yansıtılan kısmı için) “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” çerçevesinde işlem yapılacaktır.

10 - İhale sonucu ihaleyi alan firma 4 (dört) adet işçi personeli 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıştıracak olup, bu işçiler Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işçiler arasından seçilecektir.

11 - İhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir.

12 - Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp kuruluşumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10953/1-1