GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

GAYRİMENKUL SATILACAKTIRGAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1 - Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Üniversite Mahallesi 4 pafta 18982 parsel sayılı 256.00 m2 alanlı taşınmaz 2.432.000,00 TL, muhammen bedelle; 18983 parsel sayılı 275.00 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazlar 2.612.500,00 TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

İşin Adı                               :  Arsa satış

İlçe                                      :  Avcılar

Mahalle                               :  Üniversite

Niteliği                                :  Arsa

İmar durumu                       :  27.01.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama imar planında “K+T3 (Konut +Ticaret)” alanında kalmaktadır.

 

Mahalle

Parsel

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İştirak Teminatı

İhale Tarih/Saati

Üniversite

18982

256.00

2.432.000,00 TL

72.960,00 TL

486.400,00 TL

27.12.2016

Saat: 10.00’da

Üniversite

18983

275.00

2.612.500,00 TL

78.375.00 TL

522.500,00 TL

27.12.2016

Saat: 10.30’da

 

Meclis karar Tarih/No         :  11.12.2015 tarih, 121

Tapu Kaydı                          :  10.01.1991 tarih, 331 yevmiye

Encümen karar tarih/no       :  29.11.2016 tarih, 967-968 sayı

Takdir Kom. Raporu           :  28.11.2016 tarih, 4900/1265766-4899/1265750 sayı

İhale Usulü                          :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü 

İhale İlan Şekli                    :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu 

İhale İlan Adedi                   :  2 defa

Şartname ve Ekleri              :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir. 

İlgili Mevzuat ve Tebliğler  :  5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa 

İhale Komisyonu 

Adresi ve İletişim                :  Belediye Encümeni-Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

3 - Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir.

6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve eklerinin her sayfasının imza edilmesi. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) 

4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. ve teyit yazılı)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7. Tebligat için adres bildirimi,

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Tüzel kişilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 ve 6 ncı bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmek.

6. Tebligat için adres bildirimi,

7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

9. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

7 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 27/12/2016 tarih, Saat 09:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

8 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

9 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

10 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise bu satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

11 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

12 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

15 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

16 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

10726/1-1