TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRTAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi, Hızırbey Mahallesi Eskişehir Asfaltı sokağında bulunan, tapuda 29 28 Ş-C pafta, 332 ada, 125 parsel nolu 2244,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan bahçeli kargir Sivrihisar PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9/A 26102 Odunpazarı- -ESKİŞEHİR adresinde olup, 

Telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 30,00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 35.400,00-TL (OtuzBeşBinDörtYüz Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 11.01.2017 saat 10.30’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 11.01.2017 Çarşamba günü saat 10.30’da Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 1.180.000,00-TL (BirMilyonYüzSeksenBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 35.400,00-TL (OtuzBeşBinDörtYüz Türk Lirası) dır.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

9 - Satışa konu gayrimenkullerin 2007 deprem yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

10674/1-1