TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRTAŞINMAZ SATILACAKTIR

Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

1 - Mülkiyeti Soma Bel A.Ş.’ye ait, aşağıda mevkii, niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 29 Aralık 2016 Perşembe günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, No: 8 adresindeki Soma Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda İhale Kurulu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3’üncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

a) Nüfus Kayıt Sureti, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

b) Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

c) Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya Banka teminat mektubu.

d) Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.

e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)

f) İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 12.00’e kadar Soma Belediyesi 2. Kat Soma Bel. A.Ş.’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İhale Kurulu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhale ile ilgili Şartname Soma Bel. A.Ş.’den temin edilebilinir.

Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Mevkii

Niteliği

Mevki

Arsa Payı

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen Bedel (%18 KDV Hariç)

%3 Geçici Teminatı

Şartname Bedeli

İhale Saati

Avdan Mah.

Arsa

Adayaka

Tam

-

1865

15.999,86

2.799.975,50 TL

84.000,00 TL

100,00 TL

14.30

10625/1-1