14 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ VE YAKIT HARİÇ) HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR

14 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ VE YAKIT HARİÇ) HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR14 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ VE YAKIT HARİÇ) HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:

BATMAN

14 Adet Hizmet Aracı Kiralama (Şoförlü ve yakıt hariç) Hizmet İşi, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2016/532729

1 - Teşekkülün                                 :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü / BATMAN 

a) Adresi                                          :  Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü Köyü Arkası P.K.: 50    72070 BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 488 215 04 08 - 0 488 215 04 12

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :

 

S. No

CİNSİ

MİKTAR (Adet)

ÖZELLİKLERİ

1

Otomobil (çok amaçlı)

TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

1

8 kişi personel kapasiteli(klimalı), Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, ön süspansiyon, çift salıncaklı, amortisörlü ve viraj denge çubuklu, A1 Belgeli

2

Kamyonet (kapalı kasa)

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

2

(4+1 kişi pers. kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp, abs, asr, özelliklerine sahip, 5 kapılı, Ön Süspansiyon, ç. salıncaklı, K1 Belgeli, amortisörlü ve viraj denge çubuklu

3

Kamyonet (kapalı kasa)

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

3

(5+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip,5 kapılı, Ön Süspansiyon, çift salıncaklı, amortisörlü ve viraj denge çubuklu arka bagaj hacmi tahmini 1,5 - 4 metreküp arası olacak, K1 Belgeli

4

Kamyonet (Ç.Kabin Kapalı Kasalı)

Uzun Şase

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

1

(5+1 kişi ve üstü personel kapasiteli(klimalı), SF6 Gaz Tüpü için uygun bağlantı kancaları olacak, Kapalı Malzeme sandığı olacak, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip,K1 Belgeli

5

Pıckup (4x2), çift kabin açık kasalı

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi ve üstü personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, K1 Belgeli

6

Binek Otomobil

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.

2

(4+1 kişi personel kapasiteli(klimalı), Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip(esp, abs, asr, özelliklerine sahip,A1 Belgeli

7

Kamyonet(Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ D.bakır İşletme ve Bakım Müd. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip,K1 Belgeli

8

Kamyonet(Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ D. bakır İşletme ve Bakım Müd. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(5+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak, yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip) K1 Belgeli

9

Kamyonet( Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ Mardin İşletme ve Bakım Grup Başmüh. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, K1 Belgeli

10

Kamyonet( Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ Siirt İşletme ve Bakım Grup Başmüh. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, K1 Belgeli

 

 

14 Adet

 

 

b) Yapılacağı yer                              :  Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin bulunan müstakil işyerlerimizin emrinde. 

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü ihale ve toplantı salonu/Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü Köyü Arkası P.K.:50    72070 BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  14/12/2016 Çarşamba günü saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Batman şubesi 37712044 - 6041 nolu kurum hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8.

1 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1 yetki belgesi,

2 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği otomobil tipi araçlar için A1 yetki belgesi, 

İstekliler, İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış şirkete ait yukarıda belirtilen belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmış noter tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında ise bu belgeleri ortaklardan herhangi birinin veya birkaçının ibraz etmesi yeterlidir.  Araçlara ait belgeler sözleşme aşamasında ibraz edilecektir. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 25’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan hizmet aracı kiralama hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 260,00 TL (iki yüz altmış Türk Lirası) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç, bu kanuna tabi değildir.

10742/1-1