Dış Ticaret Mevzuat Değişiklikleri (21.05.2018 - 28.05.2018)

Dış Ticaret Mevzuat Değişiklikleri (21.05.2018 - 28.05.2018)

Dış Ticaret Mevzuat Değişiklikleri (21.05.2018 - 28.05.2018)7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-10.htm

31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlemesi hk.

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-11.htm

1 Seri nolu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin, 4.3.4.4. KDV İadesinde Özellik Arz Eden Durumlar başlıklı bölümü ve Ek-9 unda değişiklik yapıldı.

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-12.htm

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1) nin 4.2.4. Özellik Arz Eden Durumlar başlıklı bölümünün sonuna 4.2.4.8. Birlik Sözleşmesinin Süresinden Sonra ve Fatura Düzenleme Süresi İçinde KDV’li Fatura Düzenlenmesi Halinde Yükleniciye KDV İadesi ve 4.2.4.9. Birlik Sözleşmesinin Süresinden Sonra ve Fatura Düzenleme Süresi İçinde KDV siz Fatura Düzenlenmesi Halinde Tedarikçiye KDV İadesi başlıklı bölümler eklenmiştir.

25.05.2018

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7144

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-18.htm

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. (1567 sayılı Türk Parasını Kıymetini Koruma, 3065 sayılı KDV, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve borsalar Birliğ ile odalar ve Barsalar.... v.b)

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2018/11768

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-21.pdf

2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara geçici madde eklenmiştir.

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-6.htm

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilen bazı ürünlerin bildirildiği 2017/10926 sayılı Kararın uygulama usul ve esasları hk.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-17.htm

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları, Yetki belgelerinin verilmesi, Yetki belgelerinin değiştirilmesi, Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar, Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller, Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar...).

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-12.htm

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti ile ilgili 483 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

24.05.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/19)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180524-5.htm

6802.23 ve 6802.93 gtip lu granitin ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/20)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180524-6.htm

ÇHC menşeli 5503.20.00.00.00 gtip u altında kayıtlı poliesterlerden sentetik devamsız liflere (polyester elyaf) yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

23.05.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-5.htm

4010.31, 4010.33, 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Transmisyon Kolanları ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-6.htm

Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hk.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-7.htm

Menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hk.

 

22.05.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/18)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180522-9.htm

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gtip lu kontrplaklar için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/21)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180522-10.htm

İran menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP i altında kayıtlı Diğerleri (polistiren) tanımlı ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.