SANAYİ SEKTÖRÜ

SANAYİ SEKTÖRÜDünya’da sanayi devrimiyle birlikte büyük gelişme gösteren sanayi sektörü günümüz kadar önemini korumuş her ne kadar emek yoğun bir sektörden bilgi yoğun bir sektöre kaymalar yaşamış olsa da emek ve iş gücü hala önemini korumaktadır. Gıdadan tekstile otomotivden savunmaya kadar her alanda faaliyet gösteren sektör özellikle ticaretin gelişmesinde ve dünya ihracat hacminin artmasında en önemli paya sahiptir. Yerelde ise ülkelerin para akşını sağlamada, gayri safi yurtiçi hasılaya etkisi oldukça önem taşımaktadır. Türkiye’de sanayiler özellikle organize sanayi bölgelerinde (OSB) toplanmış ve çoğunluğunu küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Daha çok büyük şehirlerde yapılanmış organize sanayi bölgeleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’de geniş alanlarda faaliyet göstermektedirler. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu işletmelere devlet eliyle sağlanan destekler bulunmakta ve yine Kobileri destekleyecek politikalar geliştirilmektedir. Bunların başında KOSGEB destekleri yurtdışı fuar destekleri gibi destekler gelmektedir. Bu desteklerin yeterli olup olmadığı hala tartışma konusuyken hala büyük sıkıntılar çeken Kobilerin varlığı devleti yeni arayışlara itmekte olup çözüm üretilmesi konusundaki arayışlar devam etmektedir.