1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (GİSDEP)

1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (GİSDEP)Ama: Ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasına ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Kimler Başvurabilir ? :

Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden Fon Yöneticileri ; ve Aday Fon Yöneticileri.

 

Proje Süresi :

Desteklenecek fonların destek süresi, fon destek sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla on iki (12) yıldır. Fon destek süresinin ilk beş (5) yılı yatırım dönemi, kalan süre de çıkış dönemidir. Ancak , fon destek süresinde yatırımlardan tamamen çıkılmaması durumunda, Komite kararı ile destek süresi en fazla üç (3) defa birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

 

Destek Miktarı :

Desteklenen Fondan Girişim Şirketlerine yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamalar çağrıda belirtilir.

 

Destek Oranı :

Eş-finansman katkısı olarak ne az yüzde yetmiş dokuz (%79) oranında özel yatırımcı ve en az yüzde bir (%1) oranında fon yöneticisi katkısının sağlanması (Bu oranlar, TÜBİTAK’ın fona yaptığı hibe destek oranı esas alınarak belirlenir), Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir şirkete yatırmaması.

 

Desteklenen Gider Kalemleri :

TÜBİTAK tarafından fon yöneticisine fon yönetim maliyeti de dahil herhangi bir gidere ilişkin ödeme yapılmadığı gibi TÜBİTAK tarafından fona aktarılan hibe destekten herhangi bir fon yönetim maliyeti kesintisi de yapılmaz.

 

Son Başvuru Tarihi :

Çağrı esaslıdır. Çağrı ilanına göre değişmektedir.